หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุน NQI สำหรับเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ