ติดต่อหน่วยงาน

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี
ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662 644 5499 ext. 2
แฟกซ์ : +662 644 9538 (fax)
อีเมล : info@adtec.or.th หรือ hotline@tcels.or.th

ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ

แผนที่