ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
รวบรวม > รายชื่อผู้ผลิต เลขที่ สผ. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเครื่องมือแพทย์
รวบรวม > เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย โดยแบ่งเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงเป็น 1,2,3,4 และแบ่งกลุ่มเครื่องมือแพทย์

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
รวบรวม > ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีศักยภาพในการทดสอบและเป็นไปตามที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ

ติดต่อหน่วยงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-564-6960
แฟกซ์ : 02-564-6962
อีเมล : info@adtec.or.th