ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
รวบรวม > รายชื่อผู้ผลิต เลขที่ สผ. ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเครื่องมือแพทย์
รวบรวม > เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย โดยแบ่งเครื่องมือแพทย์ตามระดับความเสี่ยงเป็น 1,2,3,4 และแบ่งกลุ่มเครื่องมือแพทย์

ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ
รวบรวม > ห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีศักยภาพในการทดสอบและเป็นไปตามที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ

ติดต่อหน่วยงาน

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี
ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : +662 644 5499 ext. 2
แฟกซ์ : +662 644 9538 (fax)
อีเมล : info@adtec.or.th หรือ hotline@tcels.or.th
hit counter