ลำดับ ชื่อห้องปฏิบัติการ ที่อยู่ เบอร์โทร เลขที่ใบรับรอง